Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

 
Informácie pred žiadosťami
Pokyny pre stavebné konanie                                                                                  otvor pokyny
Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru                                                  otvor prehlásenie
Vzdanie sa opravného prostriedku                                                                                       otvor
 
Ohlasovacia povinnosť
Ohlásenie jednoduchej stavby                                                                              otvor ohlásenie
Ohlásenie drobnej stavby                                                                                       otvor ohlásenie
Stavebné úpravy                                                                                                       otvor ohlásenie
Udržiavacie práce                                                                                                     otvor ohlásenie
Podnet na vykonanie štátneho dozoru                                                               tu ku stiahnutiu
Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností  k osadeniu stavby         otvor stanovisko
 
Územné rozhodnutie
Návrh na vydanie rozh. o umiestnení stavby - fyzické  osoby                           otvor žiadosť
Návrh na vydanie rozh. o umiestnení stavby - právnické osoby                       otvor žiadosť
 
Stavebné povolenie
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby                                   otvor žiadosť
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby       nové tlačivo  otvor žiadosť
Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia                                             otvor žiadosť
Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením                                              otvor žiadosť
Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia                      otvor žiadosť
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia                                          otvor žiadosť
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                                 otvor žiadosť
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia                                       otvor žiadosť
Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania                                                           otvor žiadosť
Žiadosť na odstránenie stavby                                                                                  otvor žiadosť
Nariadenie odstránenia stavby                                                                            otvor nariadenie
Žiadosť o povolenie terénnych úprav                                                                      otvor žiadosť

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku                                        otvor žiadosť

 
Kolaudácia stavby
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia                                                       otvor žiadosť
Žiadosť povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia                 otvor žiadosť
 
Miestne komunikácie
Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie                          otvor žiadosť
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť                                       otvor žiadosť
Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia                           otvor žiadosť
 
Informačné zariadenia
Žiadosť o vydanie povolenia výstavby informačného zariadenia  info RS      otvor žiadosť
 
Výrub stromov
Žiadosť o súhlas na výrub drevín                                                                             otvor žiadosť
 
Vodná stavba
Žiadosť o povolenie vodnej stavby                                                                          otvor žiadosť
 
Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy
Žiadosť o trvalé vyňatie                                                                                             otvor žiadosť
Žiadosť o vyňatie                                                                                                         otvor žiadosť
 
Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu                                               otvor
 
Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k osadeniu stavby          otvor
 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu                                             otvor žiadosť