Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

rok 2017

VZN 1 - 2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 49x | 21.06.2018

VZN 2 - 2017 o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 98x | 20.06.2018

VZN 3 - 2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Ratnovce – Zmeny a doplnky č. 1/2016“. Stiahnuté: 192x | 20.06.2018

VZN 4 - 2017 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Stiahnuté: 260x | 21.06.2018

VZN 5 - 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1200x | 20.06.2018

rok 2016

2016 - Výrub drevín SúS Stiahnuté: 90x | 12.12.2017

rok 2015

VZN č.2/2015 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 83x | 12.12.2017

VZN č.3/2015 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 84x | 12.12.2017

VZN č.4/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 116x | 12.12.2017

rok 2014

VZN 01 2014 (173 KB) ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Stiahnuté: 82x | 20.06.2018

rok 2013

VZN 02 2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ratnovce Stiahnuté: 86x | 22.06.2018

rok 2009

VZN 4 (136 KB) O podmienkach predaja a poskytovaní služieb a určení času predaja a času prevádzky služieb na území Obce Ratnovce Stiahnuté: 85x | 20.06.2018

VZN 5 (99 KB)o podmienkach poskytovania stravovacích služieb a o úhrade za poskytované služby v zariadeniach školského stravovania, o výške mesačného príspevku na dieťa v materskej škole a v školskom klube základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 78x | 20.06.2018

rok 2008

VZN 03 2008 (173 KB) korým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Ratnovce Stiahnuté: 78x | 21.06.2018

rok 2007

VZN 2 (314 KB) o usmerňovaní a evidovaní chovu psov a o zabezpečení verejného poriadku na území obce Ratnovce Stiahnuté: 101x | 21.06.2018

VZN 3 - 2007 o podmienkach poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám Stiahnuté: 47x | 21.06.2018

rok 2004

VZN 04 2004 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a majú trvalý pobyt v obci Ratnovce Stiahnuté: 78x | 21.06.2018

Stránka

  • 1