Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Trochu geologie

 

Z geologického hľadiska je v chotári obce zaujímavý výskyt dvoch ostrovov travertínov z rozhrania treťohôr a štvrťohôr. V travertíne sa nachádzajú odtlačky pleistocénnej fauny a flóry. V chotári obce sa v minulosti na rôznych miestach našli kosti mamuta a divého koňa. Najstaršie osídlenie v chotári obce siaha do staršej doby kamennej – paleolitu.

Mladopaleolitické nálezy patria do okruhu szletienskej a gravettienskej kultúry (38000 – 14000 rokov pred n. l.). Nositeľom týchto kultúr bol človek dnešného typu. Z obdobia mladšej a neskorej doby kamennej – neolitu a eneolitu (5000 – 2000 rokov pre n. l.) pochádzajú nálezy z polôh severovýchodne od obce. Nálezy z obdobia mladšej doby bronzovej z polohy Domlynce – Záhumenice sú chronologicky zaradené do sliezskej fázy kultúry (800 rokov pred n. l.). V tomto priestore sa v mladšej dobe bronzovej rozprestierala osada. Z obdobia mladšej doby rímskej (2. - 4. stor. n. l.) pochádza z dnešného intravilánu obce ojedinelý nález – fragment nádoby.

Chotár obce s úrodnou poľnohospodárskou pôdou a lesmi, nachádzajúci sa pri veľkom vodnom toku – Váhu, bol vhodným miestom aj pre sídliská starých Slovákov. Pohrebisko z 9. resp. 10. stor. sa zistilo v polohe Švíková. Stredoveké osídlenie z 11. - 13. stor. reprezentuje v obci nález troch porušených polozemníc v travertínovom lome na severnom okraji obce. V tomto období sa už formoval intravilán obce, čo dokladajú ďalšie nálezy stredovekej keramiky z 13. - 16. stor. a mladšie nálezy keramiky zo 17. stor. priamo z intravilánu obce.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mamut