Navigácia

Výber jazyka

Obsah

STAVEBNÝ ÚRAD - tlačivá

Pokyny pre stavebné konanie                                                                                otvor pokyny
Čestné vyhl.  o prevzatí a vzdania sa odvolania                                                otvor ČV                        Doplnenie podania                                                                                                    otvor doplnenie             Oznámenie o začatí stavby                                                                                     otvor oznam
Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie                                           otvor žiadosť
Žiadosť o vyjadrenie  v zmysle § 120, § 140 b) z.č. 50/1976 Zb.                     otvor žiadosť                          
Územné konanie
Návrh na vydanie rozh. o umiestnení stavby                                                          otvor návrh
Zmena územného rozhodnutia                                                                              otvor zmenu                  Žiadosť povolenie terénne úpravy                                                                         otvor  žiadosť       

 

Stavebné konanie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia                                                               otvor žiadosť  
Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia                                           otvor žiadosť
Žiadosť o vyjadrenie obce k dodatočném u povoleniu stavby                             otvor žiadosť
Žiadosť na povolenie odstránenie stavby                                                              otvor žiadosť   
Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením                                           otvor žiadosť  

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                               otvor žiadosť              Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia                                     otvor žiadosť
Žiadosť o dodatočne povolenia  stavby pred ukončením                                  otvor žiadosť

Kolaudácia stavby
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia                                                     otvor žiadosť 
Žiadosť o predčasné užívanie stavby                                                                     otvor žiadosť               Žiadosť zmena užívania bez stavebných  úprav                                                  otvor žiadosť      
Žiadosť zmeny užívania so stavebnými úpravami                                              otvor žiadosť
 
Ohlasovacia povinnosť
Žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby                                                               otvor žiadosť
Žiadosť  o ohlásenie drobnej stavby                                                                       otvor žiadosť
Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav a udržiavacich prác                                 otvor žiadosť
 

 Informačné zariadenia

Žiadosť o stavebné povolenia RS ( reklamná stavba)                                        otvor žiadosť
Žiadosť o kolaudáciu RS ( reklamná stavba)                                                        otvor žiadosť             
 
Ochrana prírody a krajiny
Žiadosť o vydanie  malého zdroja  znečistenia ovzdušia                                        otvor žiadosť
Žiadosť povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia               otvor žiadosť
Žiadosť o súhlas na výrub drevín                                                                            otvor žiadosť
Žiadosť o povolenie vodnej stavby                                                                          otvor žiadosť
Žiadosť o povolenie studne                                                                                       otvor žiadosť 
 
Správa miestnych účelovych komunikácie
Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie                         otvor žiadosť
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť                                       otvor žiadosť
Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia                           otvor žiadosť
 
Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o stavebné povolenie - dopravná stavba                                                   otvor žiadosť              Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie  dopravná stavba                                otvor žiadosť             Žiadosť o kolaudčné rozhodnutia - dopravná stavba                                           otvor žiadosť
 
   
 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu                                                otvor žiadosť