Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

rok 2020

Štatút obce Ratnovce Stiahnuté: 51x | 15.12.2020

Dodatok č. 1/2020 VZN 4.2019 o daniach Stiahnuté: 48x | 15.12.2020

rok 2019

VZN č. 1.2019 o určení príspevkov v MŠ Stiahnuté: 205x | 12.06.2019

Dodatok č. 1 VZN č. 1 o určení výšky príspevkov Stiahnuté: 142x | 12.06.2019

VZN č.2.2019 o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 173x | 12.06.2019

VZN č. 3. 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 159x | 11.09.2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 450x | 02.12.2019

rok 2017

VZN 1 - 2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 251x | 21.06.2018

VZN 2 - 2017 o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 276x | 20.06.2018

VZN 3 - 2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Ratnovce – Zmeny a doplnky č. 1/2016“. Stiahnuté: 486x | 20.06.2018

VZN 4 - 2017 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Stiahnuté: 790x | 21.06.2018

VZN 5 - 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 6184x | 20.06.2018

rok 2016

2016 - Výrub drevín SúS Stiahnuté: 277x | 12.12.2017

rok 2015

VZN č.2/2015 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 277x | 12.12.2017

VZN č.3/2015 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 272x | 12.12.2017

VZN č.4/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 390x | 12.12.2017

rok 2014

VZN 01 2014 (173 KB) ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Stiahnuté: 269x | 20.06.2018

rok 2013

VZN 02 2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ratnovce Stiahnuté: 257x | 22.06.2018

rok 2009

VZN 4 (136 KB) O podmienkach predaja a poskytovaní služieb a určení času predaja a času prevádzky služieb na území Obce Ratnovce Stiahnuté: 253x | 20.06.2018

VZN 5 (99 KB)o podmienkach poskytovania stravovacích služieb a o úhrade za poskytované služby v zariadeniach školského stravovania, o výške mesačného príspevku na dieťa v materskej škole a v školskom klube základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 245x | 20.06.2018

Stránka